Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
8232016 Төв эрдэнэс 2017.01.16 Орон нутгийн өмчит ААТҮГ Ашгийн төлөө бус 1 Төв, Зуунмод, 6-р баг, Баруун зуунмод, Төр захиргааны 2-р байр

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Төв Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2017.01.16

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Монгол Амгалан Идэрпүрэв 2017.01.16

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 8211 Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, сурталчилгаа хийх