Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
6839207 Старлинк сервисес монголиа 2022.03.21 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 6-р хороо, Метро бизнес центр, 10 давхар, 1001 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Нидерландын Хаант Улс Starlink Holdings Netherlands B.V. 2022.03.21

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Америкийн нэгдсэн улс Dreyer Lauren Ashley 2022.03.21

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Төлөв Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 Тийм 63990 Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа 2022.03.21
2 Тийм 82990 Бизнесийн зөвлөгөө өгөх 2022.03.21

Эцсийн өмчлөгч

Дугаар Ангилал Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1.1.1.1 Иргэн Musk Elon Reeve 2022-03-21