Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
6312004 Бэст лэнд майнинг 2018.05.21 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, 5-р хороолол, чингисийн өргөн чөлөө, 14, 38 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Хадбаасан Батэрдэнэ 2018.05.21

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Хадбаасан Батэрдэнэ 2018.05.21

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 7210 Геологийн тойм судалгаа хийх 2018.05.21
2 8299 Уул уухайн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх 2018.05.21
3 4610 Гадаад худалдаа 2018.05.21