Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Тохирох мэдээлэл олдсонгүй

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Япон Sawada Hideo 2019.03.06
2 Иргэн Монгол Даваа Кёкүшюзанбатбаяр 2018.03.02

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Даваа Кёкүшюзанбатбаяр 2018.03.02

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 7911 Аялал жуулчлал
2 4610 Гадаад худалдаа
3 7210 Уул уурхайн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
4 0150 Газар тариалан
5 4653 Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн худалдаа
6 9609 Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
7 7220 Геологийн тойм судалгаа хийх