Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5958075 Эй энд капитал 2015.04.24 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Баянзүрх, 16-р хороо, 16 хороолол, 24, 14 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Тохирох мэдээлэл олдсонгүй

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Ганболд Баторших 2019.07.09

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0899 Ашигт малтмалын хайгуул /2016.07.19-2019.07.19/ 2018.05.30
2 4610 Гадаад худалдаа 2015.04.24