Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5660378 Сатономатериал 2012.12.27 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 3 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 6-р хороо, их сургуулийн, 32/1,АБ центр,11-р давхар,1102-5тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Япон Haruki Satomi 2015.11.18
2 Иргэн Япон Satomi Hajime 2015.11.18
3 Иргэн Монгол Даваа Кёкүшюзанбатбаяр 2014.08.12

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Япон Kobayashi Yutaka 2014.10.02

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 8299 Бизнесийн зөвлөгөө
2 4610 Гадаад худалдаа