Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5445922 Праймсофт 2011.02.01 ХХК Ашгийн төлөө 3 Улаанбаатар, Хан-Уул, 3-р хороо, .

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Таванбогд Трейд 2011.12.19
2 Иргэн Монгол Дамдинсүрэн Мөнхбаяр 2011.12.19
3 Иргэн Монгол Нанзад Нарантуяа 2011.12.19

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Дашдаваа Хулан 2011.02.01

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 6201 Программ хангамжийн үйл ажиллагаа 2011.02.01