Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5294088 Билэгтбаялаг 2009.03.30 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 2 Дорноговь, Даланжаргалан, 5-р баг, Олон-Овоо, харуул овоо, 13-3

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Британийн виржини арлууд Ingenious Value Limited 2017.10.31
2 Х/Этгээд Монгол Эф Эм Ай 2017.09.05

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Эрдэнэ Энхзаяа 2017.04.27

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 2599 Төмөр эд зүйлийн үйлдвэрлэл, худалдаа