Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5209552 Эф Эм Ай 2008.03.20 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, энхтайвны өргөн чөлөө, Санктпетербург төв, 224 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Азийн Эртний Зулай 2017.12.14

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Чимэд Энхтайван 2008.03.25

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 7490 Ашигт малтмалын хайгуул хийх
3 08990 Ашигт малтмал ашиглалт
4 8413 Аялал жуулчлал