Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5199077 Өсөхзоос 2008.02.14 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, олимпийн, 9, 4 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Монзол 2020.05.27
2 Иргэн Монгол Палам Баярцог 2018.11.06

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Түнрэв Батмагнай 2020.02.19

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0510 Хайгуулийн өрөмдлөгө гэрээгээр хийх
2 0899 Ашигт малтмалын ашиглалт
3 4610 Гадаад худалдаа