Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5157234 Тэнгэркапитал ҮЦК 2007.08.10 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, 508

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Тэнгэрсанхүүгийн Нэгдэл 2016.08.03

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Ганибал Амартүвшин 2012.06.27

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 6612 Брокер дилерийн үйлажиллагаа
2 6630 Андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа