Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5097576 Моннисмайнинг 2006.11.21 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 2-р хороо, А-4 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Хуулийн этгээд Монгол Пи Эй Эм 2009.07.31
2 Хуулийн этгээд Монгол Моннис-Интернэшнл 2009.07.29

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Баз Чулуунбаатар 2006.11.21

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 8299 Бизнесийн зөвлөгөө өгөх 2010.12.20
2 2813 Уул уурхайн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслэл, материалын худалдаа, хангамж, засвар, үйлчилгээ 2006.11.21
3 4610 Гадаад худалдаа 2006.11.21