Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
3733998 Хэрх-Илч 2005.10.21 ХХК Ашгийн төлөө 2 Сэлэнгэ, Мандал, 4-р баг, Хэрх, 1

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Жаргалтулга Эрдэнэбат 2005.10.21
2 Иргэн Монгол Жаргалтулга Эрдэнэтөгс 2005.10.21

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Жаргалтулга Эрдэнэтөгс 2005.10.21

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0141 Мал аж ахуй 2005.10.21
2 5610 Зоогийн газар,баарны үйлчилгээ 2005.10.21
3 3530 Дулаан үйлдвэрлэл,хауун усны үйлчилгээ 2005.10.21
4 4610 Гадаад дотоод худалдаа 2005.10.21