Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2862468 Гобикоул энд энержи 2010.12.02 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, стадион оргил махатма ганди, Корпорэйт зочид буудал энд конвеншн центр 6 давхар

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Уан Партнерс Үцк 2021.07.23
2 Х/Этгээд Монгол Гобиконсолидетед 2010.11.25

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Маналжав Баярманла 2019.10.04

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 0729 Ашигт малтмалын ашиглалт
3 7490 Ашигт малтмалын хайгуул хийх