Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2830213 Шинь шинь 2005.11.07 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 1 Дорнод, Хэрлэн, 7-р баг, 29-р байрны Шинь шинь төлөөлөгчийн газар

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс - Грейт Промис Энтерпрайз 2017.12.25

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Хятад . Song Guiming 2020.11.05

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 7490 Ашигт малтмал ашиглах
2 4610 Гадаад худалдаа