Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2548747 Цайртминерал 2006.01.06 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 2 Сүхбаатар, Сүхбаатар, 5-р баг, Шинэбулаг, 00

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Хятад Компани Өнгөт Төмөрлөгийн Гадаад Барилга,Зураг Төсөл 2012.04.12
2 Х/Этгээд Монгол Металл-Импэкс 2012.04.12

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Хятад . Liu, Tongsheng 2021.06.11

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 08100 Ашигт малтмал ашиглах 2021.06.11