Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2096102 Ди Эйч Эл 2005.08.30 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, энхтайвны өргөн чөлөө, 10/5, Ди Эйч Эл байр 5 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Одгэрэл Маралгоо 2018.01.02

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Одгэрэл Маралгоо 2018.01.02

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 5320 Олон улсын буухиа шуудан
2 4610 Гадаад худалдаа
3 5229 Гаалийн зуучлагч /2014.07.04-2017.07.04/
4 5120 Олон улсын тээвэр зуучлал /агаарын тээвэр/
5 8411 Гэрээт харуул хамгаалалт
6 5229 Гаалийн зуучлагч /2017.07.04 - 2020.08.22 /
7 0990 Ашигт малтмал хайгуул /2015.03.19-2019.03.19/
8 0899 Ашигт малтмалын ашиглалт /2017.12.06-2047.12.06/