Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2061848 Дацантрейд 2007.04.19 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, 3Б хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Баянбат Цэнгүүн 2016.12.26
2 Иргэн Монгол Дэжид Баянбат 2016.12.26

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Баянбат Цэнгүүн 2012.09.04

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0729 Өнгөт төмөрлөгийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа
2 0150 Газар тариалан
3 4610 Гадаад худалдаа