Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2054701 Гацуурт 2005.06.13 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, Гацуурт ХХК-ийн байр

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Лхагва Чинбат 2016.02.23

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Намсрай Наранчимэг 2013.02.07

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 5223 Тээвэр зохицуулалт, аялал, жуулчлалд үйлчлэх үйл ажиллагаа
2 6810 Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбогдох үйл ажиллага
3 79110 Аялал жуулчлал
4 49120 Дагнасан хэрэглээний салбар зам
5 0729 Өнгөт төмөрлөгийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа
6 4690 Худалдааны зуучлал
7 4653 Тоног төхөөрөмжийн худалдаа
8 4100 Барилга угсралт 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 заалтын дагуу /2014.02.28 - 2017.02.28/
9 4911 Төмөр замын дагнасан хэрэглээний салбар зам ашиглах / 2014.09.19-2017.09.18 /
10 6492 Бусад баталгаат зээл олгох үйл ажиллагаа
11 0111 Үр тариа болон бусад ургамал тариалалт
12 0141 Таван хошуу мал, цаа буга, сүүний фермийн үйл ажил
13 0141 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх
14 7500 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх
15 4210 Хайрган болон хатуу хучилттай зам барих
16 4100 Барилга угсралт
17 0162 Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх
18 0141 Малын үр хөврөл, үр импортлох, тэдгээрийг үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх
19 4520 САS NT 600 загварын автомашины электрон жин суурилуулах, засварлах, худалдаа / 2014.07.03-2019.07.03 /
20 4610 Худалдааны зуучлал
21 4620 Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах
22 4290 Зураг төсөл
23 4100 Барилга угсралтын ажил
24 8549 Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол олгох үйл,ажиллагаа
25 9521 Автомашины механик ба электрон жин суурилуулах, засварлах
26 3600 Усны цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах, шинэчлэх
27 10790 Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2021.03.22