Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2010933 Дун-Эрдэнэ 2005.09.16 ХХК Ашгийн төлөө 1 Дорнод, Баяндун, 2-р баг, Хайрхан, 1

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Лхагвасүрэн Батбаатар 2014.03.10

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Ерөнхий захирал Монгол Лхагвасүрэн Батбаатар 2018.06.07

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад, дотоод худалдаа эрхлэх
2 0729 Алт болон бусад ашигт малтмалын ордод бүх шатны геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх
3 0729 Алт олборлолт
4 07290 Алт олборлолт 2021.09.17
5 46100 Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа 2021.09.17
6 09900 Алт болон бусад ашигт малтмалын ордод бүх шатны геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх 2021.09.17