Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн хаягийн жагсаалт

Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг нэр Баг/Хороо нэр Хаягийн төрөл Хороолол нэр Хотхон нэр Гудамж нэр Байр нэр
Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг нэр Баг/Хороо нэр Хаягийн төрөл Хороолол нэр Хотхон нэр Гудамж нэр Байр нэр